REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO ONLINE

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO ONLINE   Cześć, tu Marta! Ten dokument, to Regulamin Strony internetowej i Gabinetu psychologicznego online i powstał z myślą o Tobie. Nie ma znaczenia czy korzystasz z Systemu rezerwacji dostarczanego przez serwis Bookero lub ZnanyLekarz, czy chcesz zapisać się do Grupy wsparcia, czy chcesz dołączyć do grona subskrybentów Psycholettera, otrzymać Lead Magnet, czy po prostu… chcesz trochę się tu rozgościć. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania naszej Strony internetowej, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jesteśmy, w jaki sposób możesz korzystać ze Strony, jakie usługi świadczymy, w jaki sposób możesz dokonać rezerwacji konkretnych usług i terminów ich świadczenia, co jest warunkiem zawarcia Umowy, jakie formy płatności udostępniamy, w jaki sposób realizowane są usługi, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje.   Wszystko w trosce o Twoje interesyochronę Twoich praw. To co, zapraszamy do lektury!   A w razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: czesc@wszedziewazne.pl.

§ 1. WPROWADZENIE

Strona internetowa dostępna pod adresem www.wszedziewazne.pl prowadzona jest przez Martę Dziekońską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Dziekońska Gabinet psychologiczny z zakładem głównym pod adresem: ul. Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście, telefon: +48 ………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 marca 2022 roku, NIP: 8551583177, REGON: 321385046. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umówusług, które są świadczone na Twoją rzecz za pośrednictwem Strony internetowej www.wszedziewazne.pl.

Definicje:

 1. Usługodawca (to właśnie My, zespół Wszędzie Ważne, czyli Kasia, Marta, Oliwia, Ilona, Olimpia i Kania) – zarządzamy Stroną internetową, która jest dostępna pod adresem www.wszedziewazne.pl;
 2. Użytkownik (czyli Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług, które świadczymy drogą elektroniczną; to oznacza, że Użytkownikiem Strony internetowej mogą być następujące podmioty:
  • Przedsiębiorca – Użytkownik, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale jednocześnie nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Konsument – Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 01 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Strona internetowa– strona internetowa działająca w domenie www.wszedziewazne.pl;
 4. Blog – podstrona stanowiąca wyodrębnioną część strony internetowej www.wszedziewazne.pl będąca zbiorem artykułów, grafik, zdjęć, pliki audio i video oraz innych materiałów;
 5. System rezerwacji – system dokonywania rezerwacji Konsultacji psychologicznych online i terminów ich świadczenia, udostępniany przez zewnętrzny serwis internetowy Bookero dostępny po adresem www.bookero.pl lub przez serwis internetowy ZnanyLekarz dostępny pod adresem www.znanylekarz.pl;
 6. Karta informacyjna – karta informacyjna przygotowana w formie formularza elektronicznego dostępnego online, którą otrzymujesz po dokonaniu Rezerwacji Konsultacji psychologicznych online lub po zapisaniu się na listę zainteresowanych daną Grupą wsparcia; informacje zawarte w karcie są niezbędne w celu utworzenia Twojej dokumentacji wsparcia psychologicznego oraz wstępnej oceny stanu Twojego zdrowia psychicznego;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin mojej Strony internetowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. Konsultacje psychologiczne online – oznacza usługę, która jest świadczona drogą elektroniczną za określoną zapłatą, indywidualnie jednorazowo lub w formie indywidualnego cyklu spotkań (terapii) – w zależności od indywidualnych ustaleń; szczegółowy opis znajduje się w  4. Regulaminu;
 9. Grupa wsparcia – oznacza usługę, która jest świadczona drogą elektroniczną nieodpłatnie w formie grupowego cyklu spotkań online; szczegółowy opis znajduje się w  4. Regulaminu;
 10. Dowód zakupu – paragon, faktura imienna (faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wystawiana na Twoją wyraźną prośbę), faktura VAT, E-Faktura lub inny dowód potwierdzający dokonaną Rezerwację;
 11. Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (dokonania rezerwacji Konsultacji psychologicznej online i terminu jej świadczenia) z Usługodawcą;
 12. Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca świadczenia na Twoją rzecz:
  • usług on-line, co dotyczy Konsultacji psychologicznych online, które odbywają się na żywo (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną),

– za określoną zapłatą;

 • usług on-line w zakresie zapisania się na listę zainteresowanych lub uczestnictwa w prowadzonej przeze mnie Grupie wsparcia, przeglądania mojego Bloga oraz zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów, wysłania zapytania za pomocą Formularza kontaktowego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną), które to usługi nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat;
 1. Umowa o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na podstawie odrębnego Regulaminu Psycholettera i Lead Magnet;
 2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron;
 3. Formularz reklamacyjny (Załącznik 1.) – dołączony do Regulaminu Strony internetowej dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w 9.;
 4. Formularz odstąpienia od umowy (Załącznik 2.) – dołączony do Regulaminu Strony internetowej dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w  10.

Usługi jakie świadczymy dla Ciebie w ramach Strony internetowej Wszędzie Ważne

 1. Usługi, jakie świadczymy dla Ciebie drogą elektroniczną, to przede wszystkim możliwość:
  1. przeglądania Strony internetowej i Bloga,
  2. dodawania komentarzy pod wpisami na moim Blogu,
  3. zapoznania się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Strony internetowej: Regulaminem, Regulaminem Psycholettera i Lead Magnet, Polityką PrywatnościPolityką Plików Cookies,
  4. dokonywania rezerwacji Konsultacji psychologicznych online z wykorzystaniem Systemu rezerwacji dostarczanego przez usługodawców zewnętrznych Bookero oraz ZnanyLekarz (bez konieczności zakładania Konta na Stronie internetowej):
  5. wypełniania formularzy elektronicznych udostępnionych na Stronie internetowej:
   • formularza zapisu do prowadzonych Grup wsparcia,
   • Formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie zapytania kontaktowego,
  6. zapisania się do Psycholettera (pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować),
  7. zamówienia udostępnianego przez nas Lead Magnet.

Postanowienia ogólne

 1. Wiedz, że swoje usługi świadczymy online na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniamy Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwaleniewydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej dokonanie rezerwacji Konsultacji psychologicznej online lub zapis na listę zainteresowanych daną Grupą wsparcia.
 2. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadcząc usługi drogą elektroniczną zależy nam przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładamy należytej staranności, aby wszyscy Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.
 2. Jeżeli chcesz korzystać z naszej Strony internetowej to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach Strony internetowej powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników.
 4. Korzystanie z usług, które Ci oferujemy, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym
 5. Naszą ideą jest dzielenie się z Tobą całą naszą wiedzą z zakresu zdrowia psychicznego. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo przekazywanych mi informacji zależy również od Ciebie, dlatego dbaj o dane dostępowe do swojej poczty elektronicznej czy dane dotyczące płatności, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.
 6. W ramach usług, które Ci oferujemy możesz także zapisać się na subskrypcję Psycholettera. Za jego pośrednictwem – po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – będziemy do Ciebie wysyłać nasz Wszędzie Ważny newsletter, a także inne informacje związane z organizowanymi wydarzeniami i prowadzoną przez nas działalnością edukacyjną. Szczegółowe regulacje dotyczące otrzymywania Psycholettera lub Lead Magnet określa odrębny Regulamin Psycholettera i Lead Magnet.
 7. Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do naszej Strony internetowej), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 8. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do naszego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do mojego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne.
 9. Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania z naszej Strony internetowej.
 10. Jeżeli zauważysz, że na naszej Stronie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij nam odpowiednią wiadomość na adres e-mail czesc@wszedziewazne.pl.
 11. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne:
 12. sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 13. standardowy, aktualny system operacyjny,
 14. karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 15. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 16. przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługa plików cookies umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,
 17. standardowa przeglądarka plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader),
 18. aktywne konto Google, Skype, Discord, Zoom (tylko w przypadku uczestniczenia w Konsultacjach psychologicznych online lub w prowadzonych przeze mnie Grupach wsparcia),
 19. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 20. aktywne poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.
 21. Strona internetowa może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Usługodawca nie wspieramy i nie gwarantujemy, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 22. Strona internetowa dostępna jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych tu funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, tabletu, czy innego urządzenia mobilnego. Jednym słowem – możesz mieć dostęp do naszej Strony internetowej praktycznie zawszewszędzie!
 23. Pamiętaj, że możesz dokonać Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online, zapisać się na listę zainteresowanych Grupą wsparcia, zapisać się do Psycholettera czy zamówić Lead Magnet jak i korzystać ze wszystkich pozostałych, oferowanych tu funkcjonalności, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

§ 3. WARUNKI DOKONANIA REZERWACJI

Dokonanie Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online

Proces dokonania Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online przebiega w sposób następujący:

 1. Wykorzystaj jedną z wtyczek Systemu rezerwacji udostępnianych na Stronie internetowej i wybierz interesującą Cię usługę oraz termin jej świadczenia:
  1. w tym momencie zostaniesz przekierowany na stronę internetową zewnętrznego usługodawcy będącego dostawcą Systemu rezerwacji – serwis Bookero lub serwis ZnanyLekarz – a następnie zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do dokonania Rezerwacji: zazwyczaj jest to imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej e-mail (przy czym o zakresie danych podawanych podczas dokonywania Rezerwacji decyduje zewnętrzny dostawca Systemu rezerwacji),
  2. w następnej kolejności sprawdź podsumowanie swojej Rezerwacji,
  3. zaakceptuj regulamin dostawcy Systemu Rezerwacji (Bookero lub ZnanyLekarz),
  4. i nie pozostaje już nic innego jak tylko kliknąć przycisk, który informuje Cię o tym, że umawiasz swoją Konsultację psychologiczną online,
  5. kiedy otrzymamy informację o Twojej Rezerwacji, na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej e-mail:
   1. przekażemy Ci dane dotyczące możliwego sposobu płatności za umówioną Rezerwację oraz poinformujemy Cię o tym, że dokonana przez Ciebie Rezerwacja pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
   2. przekażemy Ci Regulamin Strony internetowej i Gabinetu psychologicznego online i poprosimy Cię o akceptację jego postanowień,
 • wyślemy do Ciebie Kartę informacyjną w formie formularza elektronicznego dostępnego online, która umożliwi wstępną ocenę stanu Twojego zdrowia psychicznego oraz utworzenie Twojej dokumentacji wsparcia psychologicznego; wypełnioną Kartę informacyjną powinieneś odesłać najpóźniej przed pierwszą sesją stałego terminu współpracy (terapia w ramach cyklu spotkań);
 1. z chwilą skutecznego dokonania płatności przesyłam do Ciebie potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dokonania Rezerwacji, które zostanie przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą.

Płatności

 1. Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z dokonaniem Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online zostaniesz poinformowany w podsumowaniu swojej Rezerwacji (w serwisie Bookero lub ZnanyLekarz), a dodatkowo – przeze mnie, przed dokonaniem płatności za umówioną Konsultację psychologiczną online.
 2. Rezerwując termin Konsultacji psychologicznej online możesz dokonać płatności z wykorzystaniem przelewu tradycyjnego (zwykłego lub internetowego) na konto bankowe Usługodawcy. Opłaty w ramach dokonania Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online uiszczane są z góry, z zastrzeżeniem 3. poniżej.
 3. Jeżeli w ramach indywidualnych, odrębnych ustaleń zdecydujemy się na indywidualną sesję terapeutyczną w formie cyklu Konsultacji psychologicznych online, płatności za Konsultacje psychologiczne online mogą być dokonywane przez Ciebie zbiorczo, w ramach miesięcznego rozliczenia, po zrealizowaniu umówionej liczby spotkań.
 4. Z uwagi na dokonywanie płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, Twoja Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Jeżeli jako Użytkownik nie dokonasz płatności w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymałeś potwierdzenie Rezerwacji (tzn. jeżeli opłata za Konsultację psychologiczną online nie zostanie dokonana i zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym), zostaniesz wezwany do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojej Rezerwacji informując Cię o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Istnieje możliwość płatności kartą za pośrednictwem operatora PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa8, 60-198 Poznań, wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4. GABINET PSYCHOLOGICZNY ONLINE

Na Stronie internetowej masz możliwość:

 1. wykorzystania jednej z wtyczek Systemu rezerwacji udostępnianego przez zewnętrznego usługodawcę – serwis Bookero lub serwis ZnanyLekarz – w celu dokonania Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online w wybranym przez Ciebie terminie; w ramach udostępnianego kalendarza rezerwacji możesz swobodnie wyszukiwać dostępne dni i godziny Konsultacji psychologicznych online,
 2. dokonania zapisu do Grupy wsparcia.

Konsultacje psychologiczne online

 1. Konsultacje psychologiczne on-line, to najbardziej spersonalizowana usługa w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczona drogą elektroniczną. Z uwagi na specyfikę pomocy psychologicznej, która jest krótsza niż psychoterapia, oferujemy Ci dwa rodzaje spotkań w ramach Konsultacji psychologicznych online:
  1. jednorazowa Konsultacja psychologiczna online (maksymalnie trzy spotkania),
  2. indywidualna sesja terapeutyczna w formie cyklu Konsultacji psychologicznych online.
 2. Pierwsze trzy spotkania w ramach Konsultacji psychologicznych online (ust. lit. a powyżej) mają na celu przede wszystkim wzajemne poznanie, ustalenie celów i określenie obszaru mojej pomocy. Później podejmujemy wspólną decyzję o tym, czy chcemy ze sobą współpracować w ramach indywidualnej sesji terapeutycznej w formie cyklu Konsultacji psychologicznych online (ust. 1. lit. b powyżej).
 3. Pamiętaj, że warunkiem koniecznym uczestniczenia w indywidualnej sesji terapeutycznej w formie cyklu spotkań (ust. lit. b powyżej) jest odesłanie – najpóźniej przed pierwszą sesją stałego terminu współpracywypełnionej Karty informacyjnej. W przypadku nieotrzymania linka do Karty informacyjnej w ciągu od otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji lub w przypadku jakichkolwiek problemów z jej wypełnieniem – napisz na adres e-mail: czesc@wszedziewazne.pl.
 4. Każda Konsultacja indywidualna online trwa 50 minut i może się odbywać z wykorzystaniem następującego oprogramowania służącego do organizacji wideospotkań: Zoom, Google Meet, Skype, Discord. W ramach indywidualnych ustaleń możemy wykorzystać również inne oprogramowanie – po prostu poinformuj nas o swoich preferencjach w tym zakresie w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w  3. ust. 2. powyżej.
 5. Rezerwując termin Konsultacji psychologicznych online, zawieramy w ten sposób stosowną Umowę (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), wobec czego dostarczana jest Ci usługa w postaci zakupionych Konsultacji psychologicznych online. Usługa ta zostanie zrealizowana zgodnie z terminem określonym w Umowie.
 6. Przed umówionym terminem Konsultacji psychologicznych online, otrzymasz link do Naszego spotkania online, które będzie odbywało się z wykorzystaniem wybranego oprogramowania, o którym mowa w pkt. powyżej. W dniu i o godzinie umówionych Konsultacji psychologicznych online, po prostu wejdź w otrzymany link do Naszego spotkania online.
 7. Po zawarciu Umowy zmiana terminu Konsultacji psychologicznych online nie jest możliwa, chyba że w ramach indywidualnych ustaleń postanowimy co innego.
 8. Usługa Konsultacji psychologicznych online ma charakter jednorazowy, a Umowa zostaje zawarta na czas realizacji tej usługi. To oznacza, że rezerwując nowy termin Konsultacji psychologicznych online i ponownie uiszczając określoną cenę, zmierzasz do zawarcia nowej Umowy.
 9. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to wyrażając wyraźną zgodę na wykonanie w pełni usługi w postaci Konsultacji psychologicznych online przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, będąc poinformowanym o tym, że utracisz prawo odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.
 10. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

Grupy wsparcia

 1. Do uczestnictwa Grupach wsparcia stosuje się te same zasady, co do Konsultacji psychologicznych online, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Uczestnictwo w Grupach wsparcia jest nieodpłatne. Wszelkie informacje w zakresie działań podejmowanych w ramach danej grupy, jej cel oraz charakter zawierają opis danej grupy, zamieszczony na Stronie internetowej.
 3. W ramach Grup wsparcia spotykamy się online co tydzień, zazwyczaj w grupach maksymalnie 8 lub 12 osobowych i pracujemy ze sobą przez 120 minut, chyba że coś innego wynika z opisu danej grupy.
 4. Spotkania online w ramach Grup wsparcia odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem aplikacji Discord.
 5. Do Grupy wsparcia możesz zapisać się bezpośrednio z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie internetowej – po prostu podaj swoje imię i adres poczty elektronicznej e-mail, a następnie kliknij przycisk wyrażający chęć zapisu na listę zainteresowanych daną grupą.
 6. Warunkiem przyjęcia do danej Grupy wsparcia uczestnictwa w spotkaniach online jest pozytywne przejście wstępnej kwalifikacji. W tym celu – po zapisaniu się na listę zainteresowanych daną grupą – wypełnij otrzymaną Kartę informacyjną. O zakwalifikowaniu Cię do wybranej Grupy wsparcia poinformujemy Cię w odrębnej wiadomości e-mail, w której zostaną Ci także przekazane inne informacje związane z uczestnictwem w danej grupie, zwłaszcza informacje o charakterze organizacyjnym (np. dostęp do grupy na Discordzie, harmonogram spotkań online).

§ 5. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

 1. Na mojej Stronie internetowej zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:
 2. Facebook [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 3. Instagram [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 4. TikTok [administrator: TikTok Technology Limited z siedzibą w Irlandii],
 5. Messenger [administrator cookies: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 6. MailerLite [administrator: UAB “MailerLite” z siedzibą na Litwie],
 7. Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 8. Linktree [administrator: Linktree Pty Ltd z siedzibą w Australii],
 9. Bookero [administrator: SAFI Studio Paweł Nowakowski z siedzibą w Polsce],
 10. ZnanyLekarz [administrator: ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce],
 11. Zoom [administrator: Zoom Video Communications Inc. z siedzibą w USA lub Lionheart Squared Ltd z siedzibą w Irlandii],
 12. Google Meet [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 13. Skype [administrator: Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii],
 14. Discord [administrator: Discord Netherlands BV. z siedzibą w Holandii],
 15. Piksel Facebook [administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
 16. Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia naszej Strony internetowej. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.
 17. O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. W naszej Polityce Plików Cookies odsyłam do tych dokumentów, abyś z łatwością mógł znaleźć potrzebne informacje.
 18. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przeze mnie wtyczek plug-in znajdziesz w mojej Polityce Plików Cookies.

§ 6. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Nasza Strona internetowa korzysta z narzędzia Piksel Facebook, na co – jako Użytkownik Strony internetowej – możesz wyrazić zgodę lub nie.
 2. Wskazane wyżej narzędzie wykorzystuje pliki Cookies, a zatem niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Ty – jako Użytkownik – korzystasz z naszej Strony internetowej.
 3. Nie ma problemu, abyś samodzielnie, korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki internetowej, dostosował swoje ciasteczkowe preferencje określając warunki przechowywania plików Cookies i uzyskiwania dostępu przez nie do Twojego Urządzenia. Możesz to także zrobić także za pomocą konfiguracji usługi albo bezpośrednio z poziomu pojawiającego się przy każdych pierwszych odwiedzinach alertu pop-up. Określenie ustawień dotyczących wykorzystywania ciasteczek oznacza, że możesz m.in. zrezygnować z instalacji plików Cookies lub ograniczyć zapisywanie ciasteczek do ich określonych rodzajów, czyli po prostu skonfigurować pliki Cookies w odpowiadający Ci sposób. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików Cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcjonalności mojej Strony internetowej.
 4. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookies.
 • 7. BLOG
 1. Korzystanie z naszego Bloga jest całkowicie bezpłatne. Jako Użytkownik możesz swobodnie przeglądać udostępniane przez nas treści – artykuły, wpisy, wideo czy zamieszczone na Blogu komentarze.
 2. Piszemy o zdrowiu psychicznym robiąc miejsce na głęboką refleksję i szeroką perspektywę, a Blog związany jest tematycznie z profilem prowadzonej przez nas działalności.
 3. W ramach Bloga udostępniamy Ci możliwość komentowania dodawanych wpisów, artykułów, wideo i innych materiałów. Zastrzegamy sobie jednak prawo do moderowania komentarzyusuwania komentarzy lub niepublikowania komentarzy bez podania przyczyny, jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym pamiętaj, że nie jest dozwolonym zamieszczanie komentarzy, które:
 4. zawierają wulgaryzmy,
 5. zawierają treści bezprawne, w szczególności treści naruszające cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
 6. zawierają treści obrazoburcze, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące,
 7. zawierają treści marketingowe, promocyjne,
 8. zawierają treści zaczepne, celowo denerwujące innych ludzi (trolling),
 9. obrażają nas, komentujących lub inne osoby,
 10. obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
 11. pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
 12. są pisane pismem pokemoniastym, a więc na przemian dUżYmIMaŁyMi LiTeRaMi (poke pismo),
 13. mają charakter spamu.
 14. Pamiętaj, że zamieszczając komentarz możesz pozostać anonimowy, ale podpisanie się (np. imieniem, inicjałami czy pseudonimem) ułatwi pozostałym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych przez Ciebie komentarzy. Wiedz również, że podpisanie się, w żaden sposób nie wyłącza przywileju pozostawania anonimowym.
 15. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ciebie komentarzy.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia prowadzenia Bloga w każdym czasie lub jego usunięcia wraz ze wszystkimi zamieszczonymi przez nas wpisami.
 17. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowaniepowoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały zawarte na naszym Blogu ani na inne korzystanie z nich (w szczególności w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych), bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie naszych praw lub praw osób trzecich.

§ 8. OPINIE

 1. Jako Usługodawca zapewniam i gwarantuję, że publikowane na mojej Stronie internetowej opinie pochodzą od Użytkowników, którzy korzystali ze świadczonych przez nas usług, w szczególności po zawarciu Umowy.
 2. Nie ma możliwości zamieszczenia opinii bez uprzedniego skorzystania z naszej Strony internetowej lub świadczonych przez nas usług, tzn. bez zawarcia Umowy.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika zobowiązujemy się do podjęcia działań, odpowiednich do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 4. Pamiętaj, aby formułując swoją opinię zrobić to w sposób rzetelny, uczciwymerytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Przygotowane opinie nie mogą również wypełniać znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą naruszać naszych dóbr osobistych lub dóbr innej osoby trzeciej, a także nie mogą zostać przygotowane przez opłaconych użytkowników (w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny świadczonych przez nas usług). W przypadku przesłania opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, zastrzegamy sobie prawo do odmowy jej publikacji lub do jej usunięcia.

§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zobowiązujemy się do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdej sytuacji, kiedy uznasz, że nie realizujemy usług w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj nas o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a my – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkujemy się do niego.
 2. Jako Usługodawca mamy również obowiązek dostarczyć Ci Treści cyfrowe zgodne z Umową. W razie niezgodności Treści cyfrowych z Umową o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet), możesz skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera również Regulamin Psycholettera i Lead Magnet. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
 4. drogą pocztową na adres: Marta Dziekońska, Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście,
 5. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: czesc@wszedziewazne.pl.
 6. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej):
 7. Twoje dane (imię i nazwisko),
 8. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 9. opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń,
 10. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałyśmy dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniamy na naszej Stronie internetowej.

 1. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poprosimy Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązujemy się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail, chyba że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.
 4. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.
 5. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od tej umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy.
 2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:
 3. o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,
 9. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
 10. w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 12. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 14. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 15. dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na materialnym nośniku, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Regulamin wraz z potwierdzeniem otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy);
 16. o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Użytkownik wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika.
 17. Jeżeli w Twoim przypadku nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:
 18. drogą pocztową na adres: Marta Dziekońska, Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście,
 19. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: czesc@wszedziewazne.pl,

– w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (co – jak już ustaliliśmy – dotyczy wyłącznie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazałeś na inne rozwiązanie. Powyższe jest równoznaczne z tym, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku z daną formą zwrotu płatności.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

§ 11. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zdjęcia, filmy (wideo), nagrania dźwiękowe, artykuły, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na naszej Stronie internetowej, które otrzymałeś jako subskrybent Psycholettera lub w ramach Lead Magnet, należą do nas lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.
 2. Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
 3. kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik,
 4. kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
 5. dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych,
 6. udostępnianie w Internecie takich materiałów,

– które zostały zamieszczone na Stronie internetowej, Blogu, które otrzymałeś jako subskrybent Psycholettera lub w ramach Lead Magnet, bez naszej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

 1. Pamiętaj też, że bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.
 2. Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szanujemy Twoje prawagwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:
 2. dokonując rezerwacji Konsultacji psychologicznej czy zapisując się do prowadzonych Grup wsparcia, wypełniając Formularze dostępne na mojej stronie, komentując wpisy na Blogu, zapisując się do Psycholettera lub zamawiając interesujący Cię Lead Magnet – przekazujesz nam swoje dane osobowe,
 3. wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji umów lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,
 4. w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia (Karta informacyjna), podstawą prawną jest niezbędność ich przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO) lub niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w sytuacji gdy a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO),
 6. powierzamy Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie sprawdzonymzaufanym podmiotom, bez których nie byłoby możliwe świadczenie usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca, dostawca oprogramowania służącego do wysyłki Psycholettera, biuro rachunkowe czy kancelaria prawna; wiedz, że aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieramy właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 7. korzystamy z narzędzia Piksel Facebook, które zbiera określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin na naszej Stronie internetowej – w ramach ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,
 8. zapewniamy Ci możliwość korzystania z wtyczek i innych narzędzi social media,
 9. w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO),
 10. Twoich danych osobowych nie udostępniamy żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności naszej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Nie ponoszę odpowiedzialności za:
 2. ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych,
 3. szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje,
 4. korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 5. Jako Użytkownik, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści, w szczególności treści:
 6. charakterze bezprawnym,
 7. które naruszają normy moralne czy obyczajowe, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację,
 8. naruszające dobra osobiste lub godność innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Aby móc dostosowywać wszystkie świadczone usługi do Twoich potrzeb, zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności:
 3. gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. kiedy wprowadziłybyśmy zmiany sposobów płatności lub oferowanych sposobów dostawy – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
 5. czy kiedy zmieniłybyśmy technologię, którą wykorzystujemy do świadczenia usług w ramach Strony internetowej.
 6. O każdych zmianach będziemy informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przeze mnie na mojej Stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub – jeżeli zostałeś subskrybentem Psycholettera – wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie.
 7. W takim przypadku, jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu – poinformuj nas o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania wspomnianej wiadomości e-mail. W przypadku subskrypcji Psycholettera, na końcu każdej wiadomości został zamieszczony interaktywny link umożliwiający rezygnację z otrzymywania naszego Wszędzie Ważnego newslettera.
 8. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia. Celem uniknięcia wątpliwości, brak akceptacji nowego Regulaminu (lub innych regulaminów, jeżeli dla danej usługi został stworzony dedykowany dokument) i tym samym rezygnacja ze świadczonych drogą elektroniczną usług nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat.
 9. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian estetycznychporządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Spokojnie, wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie przed wprowadzeniem tychże zmian.
 11. Mamy nadzieję, że w toku Naszej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 • Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

 • Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

 • Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:
 4. Polityka prywatności,
 5. Polityka Plików Cookies, a także
 6. Regulamin Wszędzie Ważnego newslettera i Lead Magnet.
 7. sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105), ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 2581), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. z 2019 r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) oraz inne właściwe.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia ( U Z U P E Ł N I Ć ) 2022 roku.