Regulamin newslettera i lead magnet

REGULAMIN PSYCHOLETTERA WSZĘDZIE WAŻNE I LEAD MAGNET

 

Cześć, tu Kasia, Marta, Oliwia, Ilona, Olimpia i Kania!

Ten dokument, to Regulamin naszego Psycholettera, czyli Wszędzie Ważnego newslettera i powstał z myślą o Tobie. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania naszej Strony internetowej, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jesteśmy, w jaki sposób możesz dołączyć do Psycholettera i stać się częścią naszej społeczności, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje. Wszystko w trosce o Twoje interesyochronę Twoich praw. To co, zapraszamy do lektury!

 

A w razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: czesc@wszedziewazne.pl.

§ 1. WPROWADZENIE

Na Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl możesz zapisać się do Psycholettera co oznacza, że będziesz otrzymywać od nas Wszędzie Ważny newsletter. Psycholetter jest prowadzony przez Martę Dziekońską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Dziekońska Gabinet psychologiczny z zakładem głównym pod adresem: ul. Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 marca 2022 roku, NIP: 8551583177, REGON: 321385046.

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umówusług, które są świadczone na Twoją rzecz w obrębie Psycholettera, a więc przede wszystkim przesyłania i udostępniania Treści cyfrowych w ramach Wszędzie Ważnego newslettera czy udostępnianego Ci Lead Magnet. Korzystanie z usług, które Ci oferujemy, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminem Psycholettera i Lead Magnet.

Definicje:

 1. Usługodawca (to właśnie My, zespół Wszędzie Ważne, czyli Kasia, Marta, Oliwia, Ilona, Olimpia i Kania) – zarządzamy Stroną internetową, która jest dostępna pod adresem www.wszedziewazne.pl oraz tworzymy dla Ciebie Wszędzie Ważny newsletter, który będziesz od nas otrzymywać drogą elektroniczną po zapisie do Psycholettera, a także udostępniamy Ci możliwość otrzymania tworzonych przez nas Lead Magnet;
 2. Użytkownik, Subskrybent (czyli Ty) – użytkownik w rozumieniu Regulaminu Strony internetowej i Gabinetu psychologicznego online;
 3. Treści cyfrowe – treści, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a więc dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, czyli treści przekazywane na tzw. nośniku niematerialnym, wirtualnym;
 4. Formularz zapisu – formularz internetowy udostępniany na Stronie internetowej za pomocą którego możesz zapisać się do prowadzonego przez nas Psycholettera;
 5. Regulamin Psycholettera i Lead Magnet – niniejszy regulamin newslettera i lead magnet, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 6. Psycholetter (Wszędzie Ważny newsletter) – usługa, którą świadczymy drogą elektroniczną w sposób ciągły, przez czas nieoznaczony, w zamian za podanie danych osobowych, bez ponoszenia przez Ciebie żadnych dodatkowych opłat (Newsletter zawiera Treści cyfrowe i może być formą Lead Magnet) na podstawie Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet); szczegółowy zakres treści otrzymywanych w ramach Psycholettera określa poniższa sekcja Treści otrzymywane w ramach Psycholettera;
 7. Lead Magnet – Treści cyfrowe (w tym Psycholetter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet); więcej informacji w tym zakresie zawiera sekcja Rodzaje udostępnianych Lead Magnet;
 8. Umowa o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, polegająca na dostarczeniu Ci określonych Treści cyfrowych (tj. umożliwieniu dołączenia do grona subskrybentów Psycholettera lub otrzymania i pobrania Lead Magnet), w zamian za podanie swoich danych osobowych, która to usługa nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat z zastrzeżeniem postanowień 2. pkt 2.

Treści otrzymywane w ramach Psycholettera

 1. Psycholetter, czyli nasz Wszędzie Ważny newsletter jest tworzony przez psycholożki, które łączy wiedza i doświadczenie pracy w gabinecie. w jego ramach podejmujemy temat zdrowia psychicznego, próbując obejrzeć je z różnych perspektyw, a tworzone przez nas treści są profesjonalne, edukacyjne, ale i poparte najnowszymi badaniami.
 2. Wszędzie Ważny newsletter może dotyczyć także najważniejszych informacji związanych z prowadzoną przez nas działalnością. Oznacza to, że w ramach Psycholettera możemy przesyłać Ci również informacje o:
 3. świadczonych przez nas usługach,
 4. realizowanych przez nas projektach,
 5. nowych funkcjonalnościach naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl,
 6. organizowanych przez nas wydarzeniach,
 7. informacji o prowadzonych kampaniach edukacyjnych (organizowanych najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook czy TikTok),
 8. a także innych informacji o charakterze handlowym, promocyjnym czy edukacyjnym dotyczących naszej działalnościzdrowia psychicznego.

Rodzaje udostępnianych Lead Magnet

 1. W ramach Lead Magnet udostępniamy Ci możliwość otrzymania i pobrania w szczególności takich Treści cyfrowych jak: wsparciowniki, eBooki, workbooki, notatki wizualne, checklisty, pliki .PDF i inne.
 2. Rodzaj i zawartość Lead Magnet wynika z opisu zamieszczonego na Stronie internetowej, najczęściej bezpośrednio przy udostępnianym Formularzu zapisu.
 3. Tematyka treści, jakie zawiera Lead Magnet jest analogiczna do tematyki Psycholettera i dotyczy zdrowia psychicznego.

Postanowienia ogólne

 1. Wiedz, że swoje usługi świadczymy online na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniamy Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwaleniewydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin Psycholettera i Lead Magnet otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej zapis do Psycholettera lub zamówienie Lead Magnet.
 2. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY ZAMAWIANIA I DOSTARCZANIA PSYCHOLETTERA LUB LEAD MAGNET

 1. Za pośrednictwem naszej Strony internetowej, udostępniamy Ci możliwość zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet). W ramach tej Umowy dostarczamy Ci Treści cyfrowe w postaci Psycholettera lub Lead Magnet, zgodnie z ich opisem, za które to Treści cyfrowe nie wnosisz żadnych dodatkowych opłat pieniężnych, ale dostarczasz nam swoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu poczty elektronicznej e-mail i wyrażasz dobrowolną, wyraźną i uprzednią zgodę na przesyłanie Ci Psycholettera (również po wyrażeniu chęci otrzymania Lead Magnet).
 2. Umowa, o której mowa w pkt. powyżej, może za sobą pociągać opłaty pieniężne tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie chcesz wyrazić zgody na przesyłanie Psycholettera, ale chcesz otrzymać stworzony przeze mnie Lead Magnet lub inne Treści cyfrowe, które kiedyś zostały udostępnione w ramach Wszędzie Ważnego newslettera. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym możesz dokonać zakupu danych Treści cyfrowych, płacąc za nie określoną cenę. Zakup dokonywany w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z nami – w tym celu napisz wiadomość na adres e-mail: czesc@wszedziewazne.pl.
 3. Zawierając Umowę w sposób, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, musisz:
 4. wypełnić Formularz zapisu,
 5. przesłać go klikając w odpowiedni przycisk, udostępniony obok wspomnianego Formularza zapisu,
 6. a następnie – w otrzymanej wiadomości powitalnej – potwierdzić zapis na listę subskrybentów naszego Psycholettera poprzez kliknięcie w przesłany link potwierdzający

– czynności te podejmowane są w ramach mechanizmu double opt-in, pozwalającej na podwójną weryfikację wprowadzonych w Formularzu zapisu adresów e-mail; dzięki temu wszyscy mamy pewność, że Twój adres e-mail nie znalazł się na naszej liście mailingowej w sposób przypadkowy.

 1. Umowa o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem zapisu do Psycholettera (a więc po kliknięciu w link potwierdzający przesłany Ci w wiadomości powitalnej).
 2. W Formularzu zapisu konieczne jest podanie danych osobowych (w postaci imienia oraz adresu poczty elektronicznej e-mail) w zakresie niezbędnym do zapisania się na listę subskrybentów Wszędzie Ważnego newslettera oraz dostarczania określonych Treści cyfrowych. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a dokonanie zapisu do Psycholettera czy zamówienie Lead Magnet nie jest możliwe w sposób anonimowy.
 3. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem udostępnionego Formularza zapisu, w szczególności treści naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje.
 4. Treści cyfrowe, które dostarczamy na wskazany przez Ciebie w Formularzu zapisu adres poczty elektronicznej e-mail otrzymujesz:
 5. w formie zapisków, znajdujących się bezpośrednio w treści wiadomości e-mail,
 6. formie pliku .PDF stanowiącego załącznik do wysłanej wiadomości e-mail lub
 7. w formie linku umożliwiającego pobranie określonych materiałów lub uzyskanie do nich dostępu.
 8. Po zapisaniu się do Psycholettera, będziemy do Ciebie wysyłać zamówione wiadomości drogą poczty elektronicznej e-mail, na wskazany w Formularzu zapisu adres-email, w trybie ciągłym, przez czas nieoznaczony. Wiadomości będą wysyłane nieregularnie, najczęściej 1-2 razy w miesiącu.
 9. W przypadku zapisania się do Psycholettera z jednoczesnym zamówieniem Lead Magnet, zobowiązujemy się dostarczyć Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy. Jeżeli wiadomość e-mail z zamówionym Lead Magnet nie przyjdzie do Ciebie niezwłocznie po wypełnieniu Formularza zapisu, sprawdź folder SPAM, a w razie jakichkolwiek dalszych problemów w tym zakresie – skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail czesc@wszedziewazne.pl.
 10. Celem uniknięcia wątpliwości – nie zapewniamy aktualizacji dla udostępnianych Lead Magnet z uwagi na to, że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z zawartą Umową o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet). W odmiennej sytuacji, informacja o możliwej aktualizacji pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.
 11. Pamiętaj, że zawsze masz możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Wszędzie Ważnego newslettera (niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w  4. ust. 1. niniejszego Regulaminu). W tym celu kliknij w link anulujący subskrypcję, który jest udostępniany w treści każdej wiadomości, jaką do Ciebie przesyłamy w ramach Psycholettera (mechanizm opt-out).
 12. Jako Usługodawca mamy prawo wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet), jeżeli nie będziesz wykazywać żadnej aktywności związanej z Psycholetterem, tzn. jeżeli przez czas dłuższy nić 6 miesięcy nie będziesz otwierać maili z Wszędzie Ważnym newsletterem, które będę do Ciebie wysyłać. W takim przypadku, przed usunięciem Twojego adresu e-mail z naszej listy subskrybentów, wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z pytaniem o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet). Jeżeli nie odpowiesz na wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim lub nie otworzysz wspomnianej wiadomości e-mail w terminie 3 dni od jej otrzymania uznamy, że zawarta między nami Umowa o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) zostaje rozwiązana, o czym również zostaniesz poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Abyś mógł korzystać z mojej Strony internetowej, w tym abyś mógł w prawidłowy sposób wypełnić Formularz zapisu i zamówić usługę subskrypcji Psycholettera lub zgłosić chęć otrzymania Lead Magnet nie musisz spełniać żadnych szczególnych warunków technicznych czy sprzętowych. Wystarczy, że posiadasz:
 2. sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 3. standardowy, aktualny system operacyjny,
 4. karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 5. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 6. przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługa plików cookies umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,
 7. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 8. aktywne poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.
 9. Aby otrzymywać oraz we właściwy sposób wyświetlać wiadomości otrzymywane w ramach naszego Wszędzie Ważnego newslettera oraz korzystać z Lead Magnet, może być konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, takich jak posiadanie standardowego, ogólnodostępnego oprogramowania pozwalającego na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików zapisanych w formacie .PDF, .DOC, .MP4, .MP3, .MOV, .AVI
 10. Jeżeli korzystanie z danych Treści cyfrowych (Psycholetter, Lead Magnet) wymagałoby spełnienia dodatkowych wymagań technicznych, informacja taka zostanie podana każdorazowo przy opisie danych Treści cyfrowych w sposób dla Ciebie widoczny i pozwalający Ci podjąć decyzję w zakresie zostania subskrybentem Psycholettera lub zamówienia Lead Magnetu.

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od tej umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Usługodawcy. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet).
 2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umówdostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na materialnym nośniku, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Powyższe dotyczy więc sytuacji, w której dokonałeś zakupu Treści cyfrowych (np. udostępnianego w ramach Lead Magnet wsparciownika) za określoną cenę, zgodnie z procedurą określoną w  2. pkt 2. niniejszego Regulaminu.
 3. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) oznacza również rezygnację z otrzymywania Psycholettera.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) jest bezwzględnie wyłączone.
 6. W celu uzyskania ogólnych informacji w zakresie realizacji prawa odstąpienia od Umowy – zapoznaj się z Regulaminem naszej Strony internetowej.

§ 5. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ ORAZ RĘKOJMIA)

 1. Zobowiązujemy się do świadczenia usług drogą elektroniczną i dostarczania Ci Treści cyfrowych zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdej sytuacji, kiedy uznasz, że nie realizujemy usług w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami lub kiedy dostarczone Treści cyfrowe będą niezgodne z zawartą Umową (przy czym zgodność z umową ocenia się na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj nas o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a my – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkujemy się do niego.
 2. Na naszą odpowiedzialność z tytułu niezgodności dostarczanych Treści cyfrowych z Umową mogą powoływać się wyłącznie Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. Jako Usługodawca ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowych, który istniał w chwili dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Jednocześnie domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowych z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili ich dostarczenia, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. W przypadku niezgodności Treści cyfrowych z Umową o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) możesz żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. My natomiast możemy odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli to doprowadzenie w sposób przez Ciebie wybrany jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia przez nas nadmiernych kosztów.
 5. Jako Usługodawca doprowadzamy dostarczone Ci Treści cyfrowe do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) w rozsądnym czasie od chwili, w której zostałyśmy przez Ciebie poinformowane o braku ich zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, uwzględniając charakter oraz cel, w jakim są one wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z Umową ponosimy my.
 6. Jeżeli dostarczone Treści cyfrowe są niezgodne z Umową o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet), a zawarta Umowa jest nieodpłatna, nie możesz żądać obniżenia ceny. Możesz natomiast złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w sytuacji, gdy:
 7. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga poniesienia przez nas nadmiernych kosztów,
 8. nie doprowadziłyśmy Treści cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie Treści cyfrowych do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Ciebie,
 9. brak zgodności Treści cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że próbowałyśmy doprowadzić te Treści cyfrowe do zgodności z Umową,
 10. brak zgodności Treści cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony, o którym mowa w pkt powyżej,
 11. z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy dostarczonych Ci Treści cyfrowych do zgodności z Umowąrozsądnym dla Ciebie czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
 12. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) występuje w sytuacji, kiedy:
 13. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Psycholettera lub Lead Magnet są niezgodne z Umową o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet),
 14. Psycholetter lub Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych dostępnych na rynku i których możesz rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę zarówno charakter Psycholettera lub Lead Magnet, jak i publiczne zapewnienia przez nas złożone,
 15. Psycholetter lub Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym nas poinformowałeś najpóźniej w momencie zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) i który został przez nas zaakceptowany,
 16. Psycholetter lub Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 17. Psycholetter lub Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriamiinstrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
 18. Psycholetter lub Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Tobie przed zawarciem Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet).
 19. Pamiętaj, że nie możesz odstąpić od Umowy, jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak ich zgodności z Umową jest nieistotny.
 20. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową, jeżeli:
 21. Twoje środowisko cyfrowe nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których zostałeś poinformowany w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy w  3. powyżej lub w opisie danej Treści cyfrowej,
 22. Zostałeś poinformowany w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze nami w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Ciebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności dostarczonych Treści cyfrowych z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech Twojego środowiska cyfrowego – a Ty nie wykonujesz tego obowiązku.
 23. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w pkt powyżej możesz do mnie przesłać:
 24. drogą pocztową na adres: Marta Dziekońska, Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście,
 25. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: czesc@wszedziewazne.pl.
 26. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi nam zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej):
 27. Twoje dane (imię i nazwisko),
 28. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 29. opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń,
 30. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałyśmy dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniamy na naszej Stronie internetowej.

 1. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poprosimy Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązujemy się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail, chyba że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.
 4. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.
 5. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego paragrafuzasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niezgodności Treści cyfrowych z Umową wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a podstawowym aktem prawnym w tym przypadku jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wobec tego, niniejszy Regulamin nie ma na celu wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz przedstawia je w sposób uproszczonyadekwatny do relacji zachodzącej pomiędzy nami, informując Cię o przysługujących Ci uprawnieniach oraz ułatwiając Ci rozeznanie się w tych zasadach.
 6. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl lub zapoznać się z całością uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 6. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie Treści cyfrowe przesyłane w ramach Psycholettera lub Lead Magnet korzystają z ochrony prawa autorskiego i udostępniane są Tobie tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowaniepowoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały otrzymane w ramach Wszędzie Ważnego newslettera lub udostępnionego Ci Lead Magnet, ani na inne korzystanie z nich (w szczególności w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych), bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie naszych praw lub praw innych uprawnionych osób trzecich, w związku z czym jego podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).
 3. Szczegółowe regulacje z zakresu ochrony własności intelektualnej zawiera 11. Regulaminu Strony internetowej i Gabinetu psychologicznego online. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy Twoje prawagwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w Polityce Prywatności naszej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 8. PLIKI COOKIES

Strona internetowa dostępna pod adresem www.wszedziewazne.pl wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie niezbędne w tym zakresie informacje znajdziesz w naszej Polityce plików cookies. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwiamy Ci uzyskanie dostępu do udostępnianych Treści cyfrowych w postaci Psycholettera lub Lead Magnet, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania do zawartej z Tobą Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet) przed zmianą tych zasad.
 2. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Psycholettera i Lead Magnet z ważnych powodów, w szczególności:
 3. gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. czy kiedy zostałaby zmieniona technologia, którą wykorzystujemy do świadczenia usług w ramach Psycholettera lub Lead Magnet, lub kiedy zmieniłybyśmy strategię Psycholettera poprzez dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju naszej działalności.
 5. Oczywiście o każdych zmianach będziemy informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie na Strony internetowej informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub poprzez wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie.
 6. W takim przypadku, jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu – poinformuj mnie o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ode mnie wspomnianej wiadomości e-mail lub wykorzystaj interaktywny link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Listów z Końca Świata (link jest zamieszczony na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Ciebie w ramach mojego Newslettera).
 7. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia. Celem uniknięcia wątpliwości informujemy, że brak akceptacji nowego Regulaminu (lub innych regulaminów, jeżeli dla danej usługi został stworzony dedykowany dokument) i tym samym rezygnacja ze świadczonych drogą elektroniczną usług nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat.
 8. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie Psycholettera i Lead Magnet zmian estetycznychporządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej na jego podstawie Umowy o dostarczanie Newslettera (Lead Magnet).
 9. Mamy nadzieję, że w toku Naszej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) znajdziesz w  14. pkt 8. Regulaminu Strony internetowej i Gabinetu psychologicznego online.
 10. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 12. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszym Regulaminem Psycholettera i Lead Magnet, odpowiednie zastosowanie mają pozostałe dokumenty określające zasady i warunki korzystania z naszej Strony internetowej, tj. Regulaminu Strony internetowej i Gabinetu psychologicznego online, Polityka prywatności, Polityka plików cookies, a także właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia ( U Z U P E Ł N I Ć ) 2023 roku.